Illustration of European Union flag
REZERWACJA

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Obiekcie

LEŚNICZÓWKA WIEŻYCA I DOMKI.

 


Obiekt Leśniczówka Wieżyca i domki dokłada wszelkich starań, aby dane

gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów

bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

(zwanym dalej RODO).


Kto jest administratorem danych osobowych gości Obiektu

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest QMM GLOBAL Sp.

zoo. z siedzibą w Gdańsk ul. Startowa 7b/3, NIP: 584-272-95-14;

2. Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo

skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem

qmmglobal@interia.pl


W jakim celu przetwarzane są danych osobowych gości Obiektu?

Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie

usług. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt jest:

1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez

Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obroną przed roszczeniami Gościa w

stosunku do Obiektu,

2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,

3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Obiektu.

W przypadku gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach

marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w celu kierowania do gościa

informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu

w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Obiektu i innym osobom przebywającym

na jego terenie.


Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez

Obiekt jest umowa o świadczenie usług.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w

celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może

zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność

przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest

ochrona jego żywotnych interesów, oraz ochrona żywotnych interesów innych

osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia

najwyższej jakości usług obiektu jest usprawiedliwiony cel administratora.


Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?

Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja

wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);

2. firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły

zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);

3. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych

(dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji

handlowych);

4. dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami

hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o

usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);

5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie

przepisów prawa;

6. firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w

zakresie utrwalonego wizerunku;

7. firmom świadczącym usługi wsparcia IT,

8. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

9. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa

transportu,

10. innym firmom, współpracującym z Obiektem celem zapewnienia najwyższej

jakości świadczenia usług. Obiekt obliguje się jednak do podpisania z tymi

firmami klauzuli poufności danych, jakie będą przekazane.


Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?

1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych dane

będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń

cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi

później,

2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych dane będą

przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

3. pozyskane w związku z monitoringiem dane będą przetwarzane maksymalnie

przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.


Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania. Ponadto, Obiekt udostępnia adres qmmglobal@interia.pl za

pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.


Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych

osobowych?

Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


Czy Obiekt będzie przekazywał dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru

Gospodarczego (EOG)?

Nie, Obiekt nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (EOG).


Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?

Podanie danych osobowych –  imienia i nazwiska, oraz adresu zamieszkania i PESEL jest

wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług na terenie Obiektu. Brak podania

danych osobowych uniemożliwi Obiektowi zawarcie umowy.


Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w

tym profilowanie?

Tak. Obiekt podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w

tym dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane

osobowe, które Obiekt pozyskał w związku ze świadczeniem na rzecz Gościa usług, oraz

na podstawie zgód marketingowych.