REZERWACJA

Regulamin voucherów

Regulamin kart podarunkowych / voucherów Leśniczówka Wieżyca i domki

– zwanym dalej Obiektem


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin ten określa zasady i warunki sprzedaży kart podarunkowych i voucherów przez QMM

Global Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Startowa 7b/3 prowadzącą Obiekt Leśniczówka Wieżyca i

domki. Określa także warunki i terminy prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży, sposoby i formy

płatności jak również tryb postępowania reklamacyjnego i sposób realizacji voucherów.

2. Niniejsza treść regulaminu dostępna jest także na stronie www.lesniczowkawiezyca.pl

3. Zakup vouchera uprawnia posiadacza do jego wykorzystania wyłącznie do wysokości wartości

nominalnej vouchera na usługi noclegowe, usługi dodatkowe (spa). W przypadku, gdy wartość usług

przekracza wartość vouchera, posiadacz może uregulować różnicę w Obiekcie.


§ 2. Definicje


1. Sprzedawca – QMM Global Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku ul. Startowa 7b/3, NIP: 584-272-95-14

dokonuje sprzedaży kart podarunkowych / voucherów we własnym imieniu i na własny rachunek.

2. Klient – osoba, która na rzecz posiadacza vouchera dokonuje zakupu vouchera w zamian za zapłatę

Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości vouchera.

3. Posiadacz vouchera – Klient lub osoba, która przedstawia voucher celem realizacji w Obiekcie.

4. Karta podarunkowa / voucher – zakupywany w formie papierowej lub elektronicznej z

indywidualnym numerem ID i/lub kodem QR, uprawniający posiadacza do jego wykorzystania do

wysokości wartości vouchera na pokrycie płatności za usługi świadczone przez Obiekt.


§ 3. Zasady i warunki zakupu


1. Karta podarunkowa / voucher dostępne są w różnych wariantach cenowych, w zależności od

oferty. 2. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu chyba, że Posiadacz vouchera i/lub

Klient wraz ze Sprzedawcą ustalą inaczej. Voucher bez wpisanej daty ważności a także po upływie

terminu ważności jest nieważny.

3. Karta podarunkowa / voucher nie podlegają wymianie na środki pieniężne zarówno w pełnej

wartości jak i w niewykorzystanej części.

4. Zamówienie Karty podarunkowej / vouchera może odbyć się za pośrednictwem:

a. Telefonicznie, pod numerem telefonu 533 444 942

b. Mailowo, pod adresem: wiezycalesniczowka@gmail.com

5. Składając zamówienie Klient zobowiązany jest podać dane osobowe i jednocześnie oświadczyć, że

został poinformowany o tym, że Administratorem Danych Osobowych Jest QMM Global Sp. zo.o. z

siedzibą w Gdańsku, ul. Startowa 7b/3, NIP: 584-272-95-14. Dane te będą wykorzystywane jedynie do

celów realizacji vouchera.

6. Klient przyjmuje do wiadomości, że zamówienie vouchera niesie za sobą obowiązek zapłaty.


§ 4. Warunki płatności i dostawy


1. Klient może dokonać płatności zarówno przelewem tradycyjnym na konto bankowe Sprzedawcy

vouchera, jak i osobiście w Obiekcie.

2. Po dokonaniu płatności środki pieniężne przekazane przez Klienta przechodzą w całości na

własność Sprzedawcy. W tym momencie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży vouchera.

3. Zamówione drogą elektroniczną karty podarunkowe / vouchery zostaną wysłane do Klienta w

formacie pdf maksymalnie w ciągu 24 h od zaksięgowania wpłaty na koncie sprzedawcy lub zostaną

wysłane listownie na adres wskazany przez Kupującego (o ile Kupujący tak wskazał) W przypadku

zakupu karty podarunkowej / vouchera w Obiekcie – zostaje on wydany w chwili dokonania zapłaty.


§ 5. Sposób realizacji vouchera


1. Voucher uprawnia posiadacza do jego wykorzystania na pokrycie płatności do wysokości wartości

vouchera.

2. Wykorzystanie vouchera powinno być poprzedzony wcześniejszą rezerwacją usług i terminów w

pod numerem i/lub mailem podanym w § 3, p 4a i 4b.

3. Obiekt ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej / vouchera w wypadku:

a. Upływu terminu jego ważności

b. Zniszczenia vouchera

c. Braku dostępności usług

4. Niewykorzystane w terminie karty podarunkowe / vouchery tracą ważność. Klient oświadcza, że

godzi się na brak możliwości zwrotu środków w przypadku niewykorzystania vouchera w czasie jego

ważności.


§ 6. Reklamacje


1. Wszelkie reklamacje musza zostać złożone w formie elektronicznej lub pisemnej na adres obiektu.

Wniesione reklamacje będą rozpatrywane przez sprzedawcę w terminie nie przekraczającym 14 dni.

Następnie Klient zostanie poinformowany o wiążącej decyzji ws. reklamacji.


§ 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy


1. Sprzedawca zaświadcza, że wszystkie usługi wykonuje legalnie, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, oraz posiada wszystkie dokumenty wymagane przez organy administracji

państwowej do świadczenia usług zawartych w umowie.

2. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenie obowiązku wynikającego z

niniejszego Regulaminu, jeśli spełnienie danego obowiązku zostało uniemożliwione lub utrudnione z

przyczyn od Sprzedawcy niezależnych.

3. W przypadku jakichkolwiek uchybień leżących po stronie Sprzedawcy jego odpowiedzialność

całkowita nie przekroczy 100% wartości karty podarunkowej / vouchera, niezależnie od okoliczności.


§ 8. Prawo odstąpienia od umowy


1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy i rezygnacji z karty podarunkowej / vouchera. Każdy taki

wniosek będzie osobno rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego złożenia w

formie elektronicznej, pisemnej lub słownej. Pozytywnie rozpatrzony wniosek będzie skutkował

zwrotem środków na konto Klienta lub gotówki w przypadku odbioru osobistego.


§ 9. Klauzula o danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest firma QMM Global Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku ul.

Startowa 7b/3, NIP: 584-272-95-14

2. Dane osobowe przekazane w trakcie zakupu karty podarunkowej / vouchera będę przetwarzane

przez Sprzedawcę zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(zwanym dalej RODO), oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002

roku.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji karty podarunkowej / vouchera

4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem

www.lesniczowkawiezyca.pl/ ……..

5. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu prawidłowej realizacji

usługi. W każdej chwili Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych zgromadzonych przez

Obiekt, ich poprawiania lub usunięcia.


§ 10. Postanowienia końcowe


1. Karty podarunkowa / voucher w rozumieniu przepisów prawa nie jest elektronicznym bądź

fizycznym instrumentem płatniczym.

2. Za utratę karty podarunkowej / vouchera po jego dostarczeniu przez Sprzedawcę odpowiedzialny

jest Klient lub Posiadacz vouchera. W przypadku utraty Klientowi lub posiadaczowi przysługuje prawo

do realizacji usługi pod warunkiem okazania dowodu zakupu vouchera.

3. Regulamin niniejszy stanowi integralną część każdego zamówienia na zakup vouchera przez

Klienta. 4. Klient, składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i

akceptuje jego treść.

5. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały

przepisy prawa powszechnie obowiązującego.