REZERWACJA

Regulamin Leśniczówki Wieżyca

Regulamin Leśniczówki Wieżyca i domków na posesji

– zwanym dalej Obiektem

 

§1 WARUNKI OGÓLNE

 

1. Regulamin ten określa zasady i warunki usług noclegowych i usług dodatkowych jakie świadczy

QMM Global Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-461, ul. Startowa 7b/3 wpisana do KRS pod numerem 0000440488 przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, numer NIP: 584 272 95 14, prowadząca Obiekt Leśniczówka Wieżyca i domki.

Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pokoi gościnnych, na terenie domków i na terenie całego Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu.

3.Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.lesniczowkawiezyca.pl

4. Regulamin stanowi też załącznik potwierdzenia rezerwacji.

5. Gość przebywający na pobycie w Obiekcie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego treść.

 

§2 DOBA HOTELOWA

 

1. Pokój, domki lub cały Obiekt na wyłączność – wynajmowane są na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić telefonicznie / mailowo jak najszybciej. Zastrzega się możliwość nie uwzględnienia życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego Regulaminu. Opłata za przedłużenie doby hotelowej do godz. 16:00 wynosi 50% wartości kwoty poprzedniej doby hotelowej, po godz. 16:00 naliczany jest koszt kolejnej doby hotelowej.

4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu, także w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie personelowi Obiektu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju i na terenie Obiektu od godziny 10:00 do godziny 20:00. Po godz. 20:00 następuje obowiązek meldowania dodatkowych osób przebywających w pokoju Gości, przy założeniu, że dostępne są wolne miejsca w pokojach.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.

5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania całości należności za pobyt i za zamówione usługi w dniu zameldowania;

6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w formie zadatku, w wysokości 30% wartości. Termin zapłaty zadatku zależy od liczby dni jakie pozostają do terminu faktycznego przyjazdu. Zadatek jest z zasady bezzwrotny. Brak wpłaty zadatku w terminie 3 dni od założenia rezerwacji może skutkować anulowaniem rezerwacji. W sytuacji, jeżeli rezerwacja zakładana jest gdy do przyjazdu Gościa pozostało mniej niż 3 dni, wymagana jest wpłata zadatku równa całej kwocie należnej za usługi noclegowe i zamówione usługi; Obiekt zastrzega sobie możliwość pobierania wyższej kwoty zadatku – przy wanajmie – dla okresów specjalnych typu: długi weekend, okresy świąteczne, sylwester;

8. W przypadku rezygnacji z pobytu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Obiektu, zadatek nie zostaje zwrócony.

9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca opłaty za pobyt.

 

§4 USŁUGI

 

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z najwyższymi przyjętymi standardami.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie

do personelu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

a. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo objęcia tajemnicą informacji o Gościu,

c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,

d. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub zgodę. Wyjątek stanowią sytuacje od których zależy bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie Obiektu.

4. Obiekt świadczy dodatkowe usługi.

a. wypożyczenie roweru 25zł/osobo doba

b. wynajem sauny na wyłączność wraz z beczką do zimnych kąpieli (bez limitu czasu) – pobyty indywidualne dla Gości przebywających w pokojach Leśniczówki i w domkach 300zł /doba za pokój /za domek, pobyty grupowe – koszt uzależniony od ilości osób – każdorazowo ustalany z personelem Obiektu;

c. wynajem jakuzii / ruskiej bani na wyłączność – (bez limitu czasu) pobyty indywidualne dla Gości przebywających w pokojach Leśniczówki i w domkach 350zł /doba za pokój /za domek, pobyty grupowe – koszt uzależniony od ilości osób – każdorazowo ustalany z personelem Obiektu;

d. basen sezonowy w ogrodzie – bezpłatnie – dostępny w okresie czerwiec – sierpień;

e. grille zewnętrzne – wypożyczenie bezpłatne;

f. drewno do kominka / ogniska – 100zł / taczka.

 

§5 ODOPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką.

2. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, w tym za wynajęcie usług dodatkowych – zwłaszcza za wynajęcie na wyłączność SAUNY LUB JAKUZII / RUSKIEJ BANI, korzystania z BASENU SEZONOWEGO, powstałe z jego winy /  z winy odwiedzających go osób lub mu towarzyszących podczas wynajmu na wyłączność. Obiekt zastrzega sobie możliwość obciążenia finansowego Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. W innym przypadku zostaną wezwane służby porządkowe.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

5. Obiekt zastrzega sobie ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi. Uregulowanie pełnej płatności obciążającej Gościa musi nastąpić w dniu przyjazdu, w szczególnych przypadkach (maksymalnie) w chwili wymeldowania Gościa.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić personel Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju obiektu przez wyjeżdżającego Gościa, będą na jego peośbę odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa powyższe przedmioty przez jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§8 CISZA NOCNA

 

1. Na terenie Obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§9 REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Personel.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług, nie później niż 14 dni od momentu zauważenia uchybień Złożenie reklamacji w terminie późniejszym może skutkować odmową jej przyjęcia.

§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Obiekt Akceptuje obecność psów i kotów, dla których właściciele wykupili stosowne ubezpieczenie i które posiadają aktualne szczepienia. Zwierzęta te mogą przebywać na terenie Obiektu za

dodatkową opłatą 40zł za dobę (w pokoju), opłatą 50zł za dobę (w domku), przy czym w jednym pokoju/domku może przebywać tylko jedno zwierzę. Większa ilość psów i kotów – każdorazowo musi być konsultowana z obsługą Obiektu. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu. W przypadku nie zastosowania się do powyższego zapisu, nieczystości zostaną usunięte na koszt właściciela zwierzęcia. W przypadku powstania zniszczeń z winy zwierzęcia, koszt naprawy pokrywa jego właściciel. Koszty usunięcia zanieczyszczeń ustala się na jednorazową opłatę 200 zł.

2. Nie dopuszcza się przebywania w pokojach innych zwierząt niż psy i koty bez wcześniejszego porozumienia z personelem. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Obiektu zwierząt stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa Gości, personelu lub funkcjonowania Obiektu.

3. W pokojach obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Zabrania się używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi (grille, ogniska).

5. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych i hukowych bez uzasadnienia i pisemnej zgody obiektu.

6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.

8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach obiektu i ich wyposażeniu.

9. Zabrania się palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i innych substancji poza miejscami wyznaczonymi do tego celu. W przypadku gdy w pokoju zajmowanym przez Gościa konieczne będzie oddymianie lub użycie specjalistycznych środków niwelujących zapach, Gość zostanie obciążony kwotą 500 zł celem pokrycia kosztów tych czynności.

10. W przypadku zaprószenia ognia w Obiekcie – Gość i przebywający w jego towarzystwie inni Goście – odpowiadają całym swoim majątkiem do wysokości poniesionej przez Obiekt szkody majątkowej i niemajątkowej;

11. W Obiekcie obowiązuje zasada sortowania śmieci (dotyczy zwłaszcza pobytów grupowych), w przypadku niezastosowania się do tej zasady – pobierana jest w dniu wyjazdu ryczałtowa opłata za segregację w wysokości 400zł, Gość i przebywający w jego towarzystwie inni Goście – wyrażają zgodę na jej uiszczenie;

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju/domku.

 

Życzymy miłego pobytu.