Warunki regulaminu i polityka prywatności

Regulamin Leśniczówki Wieżyca i domków na posesji

– zwanym dalej Obiektem


§1 WARUNKI OGÓLNE

 

1. Regulamin ten określa zasady i warunki usług noclegowych i usług dodatkowych jakie świadczy
QMM Global Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-461, ul. Startowa 7b/3 wpisana do KRS pod numerem
0000440488 przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, numer
NIP: 584 272 95 14, prowadząca Obiekt Leśniczówka Wieżyca i domki.
Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie pokoi
gościnnych, na terenie domków i na terenie całego Obiektu i jest integralną częścią umowy, do
której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie
rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Obiektu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej www.lesniczowkawiezyca.pl
4. Regulamin stanowi też załącznik potwierdzenia rezerwacji.
5. Gość przebywający na pobycie w Obiekcie potwierdza, iż zapoznał się z treścią regulaminu i
akceptuje jego treść.

 

§2 DOBA HOTELOWA

 

1. Pokój, domki lub cały Obiekt na wyłączność – wynajmowane są na doby hotelowe.
2. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić telefonicznie / mailowo jak
najszybciej. Zastrzega się możliwość nie uwzględnienia życzenia przedłużenia pobytu w przypadku
wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających
obowiązującego Regulaminu. Opłata za przedłużenie doby hotelowej do godz. 16:00 wynosi 50%
wartości kwoty poprzedniej doby hotelowej, po godz. 16:00 naliczany jest koszt kolejnej doby
hotelowej.
4. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu, także w przypadku nie dokonania
wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.


§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie personelowi Obiektu dokumentu tożsamości ze
zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość obiektu nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który
uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Osoby niezameldowane w Obiekcie mogą gościnnie przebywać w pokoju i na terenie Obiektu od
godziny 10:00 do godziny 20:00. Po godz. 20:00 następuje obowiązek meldowania dodatkowych osób
przebywających w pokoju Gości, przy założeniu, że dostępne są wolne miejsca w pokojach.

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył
Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Obiektu lub mieniu Gości, szkody
na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osobach przebywających w Obiekcie.
5. Obiekt zastrzega sobie prawo do pobrania całości należności za pobyt i za zamówione usługi w dniu
zameldowania;
6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w formie zadatku, w
wysokości 30% wartości. Termin zapłaty zadatku zależy od liczby dni jakie pozostają do terminu
faktycznego przyjazdu. Zadatek jest z zasady bezzwrotny. Brak wpłaty zadatku w terminie 3 dni od
założenia rezerwacji może skutkować anulowaniem rezerwacji. W sytuacji, jeżeli rezerwacja
zakładana jest gdy do przyjazdu Gościa pozostało mniej niż 3 dni, wymagana jest wpłata zadatku
równa całej kwocie należnej za usługi noclegowe i zamówione usługi;
8. W przypadku nieodwołania rezerwacji pokoju do godziny 16:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku
nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Obiektu, zadatek nie zostaje zwrócony.
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Obiekt nie zwraca
opłaty za pobyt.

 

§4 USŁUGI

 

1. Obiekt świadczy usługi zgodnie z najwyższymi przyjętymi standardami.
2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie
do personelu, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
3. Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:
a. warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
b. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo objęcia tajemnicą informacji o Gościu,
c. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,
d. wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności
tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub zgodę. Wyjątek stanowią sytuacje od których zależy
bezpieczeństwo i sprawne funkcjonowanie Obiektu.
4. Obiekt świadczy dodatkowe usługi.
a. wypożyczenie roweru 25zł/osobo doba
b. wynajem sauny na wyłączność (bez limitu czasu) – pobyty indywidualne dla Gości przebywających
w pokojach Leśniczówki i w domkach 300zł /doba za pokój /za domek, pobyty grupowe – koszt
uzależniony od ilości osób – każdorazowo ustalany z personelem Obiektu;
c. wynajem jakuzii / ruskiej bani na wyłączność – (bez limitu czasu) pobyty indywidualne dla Gości
przebywających w pokojach Leśniczówki i w domkach 350zł /doba za pokój /za domek, pobyty
grupowe – koszt uzależniony od ilości osób – każdorazowo ustalany z personelem Obiektu;
d. basen sezonowy w ogrodzie – bezpłatnie – dostępny w okresie czerwiec – sierpień;
e. grille zewnętrzne – wypożyczenie bezpłatne;
f. drewno do kominka / ogniska – 100zł / taczka.

 

§5 ODZPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 

1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem
opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody
wyrządzone przez dzieci znajdujące się pod ich opieką.
2. Gość Obiektu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, w tym za wynajęcie usług dodatkowych –
zwłaszcza za wynajęcie na wyłączność SAUNY LUB JAKUZII / RUSKIEJ BANI, korzystania z BASENU
SEZONOWEGO, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Obiekt zastrzega sobie
możliwość obciążenia finansowego Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Obiekt może odmówić świadczenia usług
osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań
obsługi, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne
zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu. W innym przypadku zostaną wezwane służby porządkowe.
4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor,
zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
5. Obiekt zastrzega sobie ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu
w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za
świadczone usługi. Uregulowanie pełnej płatności obciążającej Gościa musi nastąpić w dniu
przyjazdu, w szczególnych przypadkach (maksymalnie) w chwili wymeldowania Gościa.

 

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU

 

1. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby
korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
2. Gość powinien zawiadomić personel Obiektu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
stwierdzeniu.
3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu
należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od
tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Obiektu czy poza terenem Obiektu.


§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH


1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju obiektu przez wyjeżdżającego Gościa, będą
odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.
2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt
przechowa powyższe przedmioty przez jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te
przejdą na własność Obiektu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§8 CISZA NOCNA

 

1. Na terenie Obiektu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§9 REKLAMACJE

 

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości
świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Personel.
3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie
świadczonych usług, nie później niż 14 dni od momentu zauważenia uchybień Złożenie reklamacji w
terminie późniejszym może skutkować odmową jej przyjęcia.


§10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

1. Obiekt Akceptuje obecność psów i kotów, dla których właściciele wykupili stosowne ubezpieczenie
i które posiadają aktualne szczepienia. Zwierzęta te mogą przebywać na terenie Obiektu za
dodatkową opłatą 40zł za dobę (w pokoju), opłatą 50zł za dobę (w domku), przy czym w jednym
pokoju/domku może przebywać tylko jedno zwierzę. Większa ilość psów i kotów – każdorazowo musi
być konsultowana z obsługą Obiektu. Właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki
sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć
wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie Obiektu. W przypadku nie zastosowania
się do powyższego zapisu, nieczystości zostaną usunięte na koszt właściciela zwierzęcia. W przypadku
powstania zniszczeń z winy zwierzęcia, koszt naprawy pokrywa jego właściciel. Koszty usunięcia
zanieczyszczeń ustala się na jednorazową opłatę 200 zł.
2. Nie dopuszcza się przebywania w pokojach innych zwierząt niż psy i koty bez wcześniejszego
porozumienia z personelem. Obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania na terenie Obiektu
zwierząt stanowiących jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa Gości, personelu lub
funkcjonowania Obiektu.
3. W pokojach obiektu nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji,
materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
4. Zabrania się używania otwartego ognia poza miejscami do tego wyznaczonymi (grille, ogniska).
5. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych i hukowych bez uzasadnienia i pisemnej zgody
obiektu.
6. Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych
zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu.
8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach obiektu i ich wyposażeniu.
9. Zabrania się palenia tytoniu, papierosów elektronicznych i innych substancji poza miejscami
wyznaczonymi do tego celu. W przypadku gdy w pokoju zajmowanym przez Gościa konieczne będzie
oddymianie lub użycie specjalistycznych środków niwelujących zapach, Gość zostanie obciążony
kwotą 500 zł celem pokrycia kosztów tych czynności.
10. W przypadku zaprószenia ognia w Obiekcie – Gość i przebywający w jego towarzystwie inni
Goście – odpowiadają całym swoim majątkiem do wysokości poniesionej przez Obiekt szkody
majątkowej i niemajątkowej;
11. W Obiekcie obowiązuje zasada sortowania śmieci (dotyczy zwłaszcza pobytów grupowych), w
przypadku niezastosowania się do tej zasady – pobierana jest w dniu wyjazdu ryczałtowa opłata za
segregację w wysokości 400zł, Gość i przebywający w jego towarzystwie inni Goście – wyrażają zgodę
na jej uiszczenie;

12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek,
żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju/domku.

 


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Obiekcie

 

LEŚNICZÓWKA WIEŻYCA I DOMKI.

 
Obiekt Leśniczówka Wieżyca i domki dokłada wszelkich starań, aby dane
gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów
bezpieczeństwa zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
(zwanym dalej RODO).
Kto jest administratorem danych osobowych gości Obiektu
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest QMM GLOBAL Sp.
zoo. z siedzibą w Gdańsk ul. Startowa 7b/3, NIP: 584-272-95-14;
2. Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo
skontaktować poprzez korespondencje email pod adresem
qmmglobal@interia.pl
W jakim celu przetwarzane są danych osobowych gości Obiektu?
Celem przetwarzania danych osobowych jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie
usług. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Obiekt jest:
1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Obiekt w związku z poniesioną przez
Obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub obroną przed roszczeniami Gościa w
stosunku do Obiektu,
2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości Obiektu.
W przypadku gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych, Obiekt przetwarza dane osobowe w celu kierowania do gościa
informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
Ponadto, Obiekt przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring obiektu
w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom Obiektu i innym osobom przebywającym
na jego terenie.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez
Obiekt jest umowa o świadczenie usług.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w
celach marketingowych jest zgoda Gościa. Obiekt informuje, że zgoda może
zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność
przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest
ochrona jego żywotnych interesów, oraz ochrona żywotnych interesów innych
osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia
najwyższej jakości usług obiektu jest usprawiedliwiony cel administratora.
Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. dostawca platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja
wpłynie poprzez portal rezerwacyjny);
2. firmy świadczące usługi marketingowe (dotyczy osób, które wyraziły
zgodę na otrzymywanie informacji handlowych);
3. dostawca aplikacji służącej do rozsyłania informacji handlowych
(dotyczy osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie informacji
handlowych);
4. dostawca aplikacji wykorzystywanej do zarządzania rezerwacjami
hotelowymi (dotyczy osób, które złożyły rezerwację, są stroną umowy o
usługi hotelarskie oraz osób towarzyszących);
5. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;
6. firma ochroniarska oraz dostawca rozwiązań monitoringu obiektu w
zakresie utrwalonego wizerunku;
7. firmom świadczącym usługi wsparcia IT,
8. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
9. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa
transportu,
10. innym firmom, współpracującym z Obiektem celem zapewnienia najwyższej
jakości świadczenia usług. Obiekt obliguje się jednak do podpisania z tymi
firmami klauzuli poufności danych, jakie będą przekazane.
Jak długo będą przetwarzane dane osobowe?
1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych dane
będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń
cywilnoprawnych Obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi
później,
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych dane będą
przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
3. pozyskane w związku z monitoringiem dane będą przetwarzane maksymalnie
przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Jakie są prawa gościa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania. Ponadto, Obiekt udostępnia adres qmmglobal@interia.pl za
pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
Czy istnieje możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych
osobowych?
Tak, każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Czy Obiekt będzie przekazywał dane osobowe poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG)?
Nie, Obiekt nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy podanie danych osobowych wymogiem umownym lub ustawowym?
Podanie danych osobowych –  imienia i nazwiska, oraz adresu zamieszkania i PESEL jest
wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług na terenie Obiektu. Brak podania
danych osobowych uniemożliwi Obiektowi zawarcie umowy.
Czy podejmowane są zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w
tym profilowanie?
Tak. Obiekt podejmuje zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w
tym dokonuje profilowania. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane
osobowe, które Obiekt pozyskał w związku ze świadczeniem na rzecz Gościa usług, oraz
na podstawie zgód marketingowych.